نمایش 1–15 از 824 نتیجه


نوع پرینتر

برند

نوع چاپ

رنگ

کارت پرینتر فارگو Fargo hdp5000

 • دارای قابلیت چاپ یک رو
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB

کارت پرینتر زبرا Zebra P330i

 • دارای قابلیت چاپ یک رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر SMART 31S

 • دارای قابلیت چاپ یک رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی
 • ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪبا ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ MIFARE, DESFire, iClass

کارت پرینتر مجیکارد RioPro مگنت دار چاپ دورو

 • دارای قابلیت چاپ یک رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی
 • ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪبا ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ MIFARE, DESFire, iClass

کارت پرینتر Magicard Rio Pro با کد گذاری کارت هوشمند و چاپ یک رو

 • دارای قابلیت چاپ یک رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی
 • ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪبا ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ MIFARE, DESFire, iClass

کارت پرینتر مجیکارد Magicard Pronto با کد گذاری چاپ دورو و کارت هوشمند

 • دارای قابلیت چاپ دو رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB،Ethernet
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر مجیکاردMagicard Rio Pro با کد گذاری کارت هوشمند و چاپ یک رو

 • دارای قابلیت چاپ یک رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی
 • ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪبا ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ MIFARE, DESFire, iClass

کارت پرینتر مجیکارد Rio Pro با کدگذاری مگنت و چاپ دورو

 • دارای قابلیت چاپ دو رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB, Ethernet
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر مجیکارد Enduro3E چاپ دو رو

 • دارای قابلیت چاپ دو رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB،Ethernet
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر مجیکارد Enduro3E چاپ یک رو

 • دارای قابلیت چاپ یک رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB،Ethernet
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر مجیکارد Magicard Pronto

 • دارای قابلیت چاپ دو رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر مجیکارد Magicard Rio Pro

 • دارای قابلیت چاپ دو رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر مجیکارد Magicard مدل Enduro3E

 • دارای قابلیت چاپ  یک رو و اینکه به سفارش مشتری می تواند چاپ دو رو هم برند
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر هایتی HITI cs200

 • دارای قابلیت چاپ تک رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی

کارت پرینتر زبرا Zebra مدل ZC100

 • دارای قابلیت چاپ دو رو
 • روش چاپ Dye Sublimation
 • رمزگذاری و تأیید اعتبار میزبان
 • درگاه اتصال USB
 • 100 کارت ورودی