نمایش 1–15 از 407 نتیجه


برند

نوع چاپ

رنگ

چیپ قرمز کارتریج IU310M کونیکا مینولتاKonicaMinolta

چیپ قرمز کارتریج IU310M کونیکا مینولتاKonicaMinolta چیپ قرمز کارتریج IU310M کونیکا مینولتاKonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون

چیپ کارتریج IU310C کونیکا مینولتاKonicaMinolta

چیپ کارتریج IU310C کونیکا مینولتاKonicaMinolta چیپ کارتریج IU310C کونیکا مینولتاKonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون (silicon) است.

چیپ آبی کارتریج IU610C کونیکامینولتا Konica Minolta

40,000 تومان
چیپ آبی کارتریج IU610C کونیکامینولتا Konica Minolta چیپ آبی کارتریج IU610C کونیکامینولتا Konica Minolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از

چیپ کارتریج IU610M کونیکا مینولتا KonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ کارتریج IU610M کونیکا مینولتا KonicaMinolta چیپ کارتریج IU610M کونیکا مینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون

چیپ زرد کارتریج IU610Y کونیکامینولتا KonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ زرد کارتریج IU610Y کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ زرد کارتریج IU610Y کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون

چیپ آبی کارتریج TN611C کونیکامینولتا KonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ آبی کارتریج TN611C کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ آبی کارتریج TN611C کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون

چیپ زرد کارتریج TN611Y کونیکامینولتا KonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ زرد کارتریج TN611Y کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ زرد کارتریج TN611Y کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون

چیپ کارتریج IU612K کونیکامینولتا KonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ کارتریج IU612K کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ کارتریج IU612K کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون (silicon) است.

چیپ آبی کارتریج IU612C کونیکامینولتا KonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ آبی کارتریج IU612C کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ آبی کارتریج IU612C کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون

چیپ قرمز کارتریج IU612M کونیکامینولتاKonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ قرمز کارتریج IU612M کونیکامینولتاKonicaMinolta چیپ قرمز کارتریج IU612M کونیکامینولتاKonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون (silicon) است.

چیپ زرد کارتریج IU612Y کونیکامینولتا KonicaMinolta

40,000 تومان
چیپ زرد کارتریج IU612Y کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ زرد کارتریج IU612Y کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون

چیپ کارتریج IU310 کونیکامینولتا KonicaMinolta

چیپ کارتریج IU310 کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ کارتریج IU310 کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون (silicon) است.

چیپ کارتریج IU612 کونیکامینولتا KonicaMinolta

2,000,000 تومان
چیپ کارتریج IU612 کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ کارتریج IU612 کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون (silicon) است.

چیپ کارتریج C654 کونیکامینولتا KonicaMinolta

2,000,000 تومان
چیپ کارتریج C654 کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ کارتریج C654 کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون (silicon) است.

چیپ کارتریج C308 کونیکامینولتا KonicaMinolta

160,000 تومان
چیپ کارتریج C308 کونیکامینولتا KonicaMinolta چیپ کارتریج C308 کونیکامینولتا KonicaMinolta پرینتر یک تراشه‌ی بسیار ظریف از جنس سیلیکون (silicon) است.